बुधवार, 28 मार्च 2018

e-Valmiki Ramayana ( Sanskrit text with translation in English ) : Aranyakanda (6)

Created by: Asharfi Lal Mishra
Asharfi Lal Mishra

continue from page -5                        || THE RAMAYANA||
                                                                 (Condensed)
                                                             *ARANYAKANDA*
                                                              (Poet: Valmiki)

                                               काSसि कस्य कुतश्चित्त्वं किन्निमित्तं च दण्ड़कान। 
                                             एका    चरसि    कल्याणि    घोरान    राक्षससेवितान।।                    Who are you ? To whom do you belong and where do come from and why are you here in the Dandaka forest ? O good one , why do you wander alone in this terrible place infested by Rakshasas ? "


                                            इति    प्रशस्ता     वैदेही     रावणेन       दुरात्मना। 
                                            ब्राहमणश्चातिथिश्चायम अनुक्तो हि शपेत माम। 
                                            इति     ध्यात्वा   मुहूर्तं   तु  सीता   वचनमब्रवीत।।


                  Being thus praised by the wicked Ravana and thinking for a while " This is Brahman and a guest ; he would surely curse me if not replied to " Sita the daughter of the king of the Videhas, said these words:


                                           सीता नाम्नाSस्मि भद्रं ते रामभार्या द्विजोत्तम।।
                                        


                  " Good betide you ,best of Brahmans . I am Sita by name , wife of Rama .

                                            जटी    तापसरूपेण    मया    सह    सहानुजः। 
                                            प्रविष्टो  दण्डकारण्यं धर्मनित्यो   जितेन्द्रियः। 
                                            समाश्वस   मुहूर्तं   तु   शक्यं वस्तुमिह त्वया। 
                                            आगमिष्यति मे  भर्ता वन्यमादाय  पुष्कलम।।


                    Rama , wearing matted hair and living the life of an ascetic , rooted in Dharma  and self -controlled , has come to the  Dandaka forest along with his brother and myself.Rest awhile . You may remain here . My husband will come bringing forest produce in plenty ."

                               
                                         एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां रावणः प्रत्युवाच ह।

                  To Sita who spoke thus , Ravana replied

                                         भ्राता वैश्रवणस्याहं सापत्न्यो वरवर्णिनि। 
                                         रावणो नाम भद्रं ते दशग्रीवः  प्रतापवान।।

              " O beautiful one , I am the step- brother of Vaisravana (Kubera ~~ Lord of wealth) , I am the famous ten-necked one named Ravana .Good betide you .


                                         त्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि भर्तारमिच्छसि। 
                                         मामाश्रय    वरारोहे    तवाहं  सदृशः पतिः।।


              O you of beautiful waist , if you desire a husband known to all the three worlds , become mine . I am a worthy husband to you .


                                       त्यज्यतां मानुषो भावो मयि भावः प्रणीयताम।।


                    Leave off love for a (mere ) man . Fix your love on me ."


                                       इत्युक्त्वा मैथिलीं वाक्यं मूर्धजेषु करेण सः। 
                                       ऊर्वोस्तु   दक्षिणेनैव   परिजग्राह   पाणिना।।


             Having said these words he caught Sita , her hair with one hand , and her thighs with his right hand .

                                      सा गृहीता विचुक्रोश रावणेन यशस्विनी। 
                                      रामेति   सीता  दुःखार्ता रामं दूरगतं वने।।


                Then Sita of renown , caught by Ravana and sorely distressed ,cried , aloud to Rama , for away in the forest ,'Ah , Rama! "


                                      सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदुःखिता। 
                                      वनस्पतिगतं    गृध्रं        ददर्शायतलोचना।।


                 Lamenting , uttering piteous words and being exceedingly afflicted with distress , she , of long eyes , saw a vulture sitting on a big tree.


                                     सा समुद्वीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वशं गता। 
                                    समाक्रन्दद्भयपरा     दुःखोपहतया     गिरा।।

                Seeing him (vulture)), the beautiful-hipped Sita , being in the grip of Ravana , and overcome by fear , screamed aloud in a voice chocked with distress:


                                    जटायो पश्य मामार्थं ह्रियमाणामनाथवत। 
                                    अनेन    राक्षसेन्द्रेण   करुणं   पापकर्मणा।।

               O noble Jatayu,behold me , carried away pitiably like a helpless creature , by this wicked kin of the Rakshasas .


                                    नैष    वारयितुं    शक्यस्तव    क्रूरो  निशाचरः। 
                                    सत्त्ववान जितकाशी च  सायुधश्चैव  दुर्मतिः।।


               You can not stop this cruel demon : he is mighty , of overpowering aspect , fully armed , and of evil intent.                       
                                         
                                    रामाय    तु    यथातत्त्वं    जटायो  हरणं मम। 
                                    लक्ष्मणाय च तत सर्वम आख्यातव्यमशेषतः।।


                   O Jatayu , my being carried away should be told to Rama and to Lakshmana as it happened ,wholly and without keeping anything back ."

                                  
                                     तं   शब्दमवसुप्तस्तु    जटायुरथ शुश्रुवे। 
                                     निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च  ददर्श सः।


                 The sleeping Jatayu heard that sound and looking out at once , saw Ravana , and Sita also .

                                     वनस्पपिगतः श्रीमान व्याजहार शुभां गिरम।।
                                     

                    From the big tree , the blessed  Jatayu spoke these words :


                                      न हि  मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमाम। 
                                      सीतां   कमलपत्राक्षीं   रामस्य  महिषीं प्रियाम।। 


                " Whilst I am alive , you cannot carry away this noble Sita. , of eyes like the lotus leaf and beloved queen of Rama .


                                      युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचरः।।
                                      
                   O nightly prowler , I will give you the hospitality of battle with all my strength ."


                                        तद्वभूवाद्भुतं  युद्धं गृध्रराक्षसयोस्तदा।।


                     Then insured a marvellous fight between the vulture and the Rakshasa .

                                        तस्य   व्यायच्छमानस्य   रामस्यार्थे स रावणः। 
                                        पक्षौ पार्श्वौ च पादौ च खड्गमुद्धृत्य सोSच्छिनत।। 


                  Ravana drew his sword and cut off the two wings , two sides and the two legs of that vulture who was exerting himself for the sake of Rama .
                                   
                                   
                                       स तु तां राम रामेति रुदन्तीं लक्ष्मणेति च। 
                                        जगामादाय   चाकाशं  रावणो राक्षसेश्वरः।।

                 Then that Ravana ,Lord of Rakshasas , taking hold of Sita who was crying , ` Ah Rama ,Rama Lakshmana,` ewnt forth along the sky .


                                       ह्रियमाणा तु  वैदेही कञ्चिन्नाथमपश्यती। 
                                       ददर्श   गिरिशृंगस्थान पञ्च वानरपुंगवान।।


                Sita , being carried away nd not seeing any one who could rescue her ,saw five powerful monkeys on the top of a mountain.

                                         तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम। 
                                         उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च।
                                         मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति मैथिली।।

                In their midst , the wide-eyed beautiful-hipped Sita let fall her golden-hued silk upper-garment and some auspicious ornaments , thinking ,perchance that they might inform Rama .


                                          स तु सीतां विचेष्टन्तीम अंकेनादाय रावणः। 
                                          प्रविवेश पुरीं लङ्कां रूपिणीं मृत्युमात्मनः।।

                   The Ravana entered the city of Lanka  carrying the struggling Sita on his lap , who was  his death in bodily form.

                                                                         

                                                              Ram killed Maricha    
                                                  
                                         राक्षसं  मृगरूपेण  चरन्तं कामरूपिणम। 
                                          निहत्य रामो मारीचं तूर्णं पथि निवर्तते।।


                After killing the Rakshasa Maricha  who could assume any shape at will and who was then moving about as deer , Rama returned hastily along the path .

                                          ततोSविदूरे   रामेण   समीयाय    स   लक्ष्मणः। 
                                          सन्जगर्हेSथ तं भ्राता ज्येष्ठो लक्ष्मणमागतम।।


                  Within a short distance ,Lakshmana  met with Rama . The eldest brother Rama took to task Lakshmana who had come :


                                            न हि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यद्यासि मैथिलीं। 
                                            सर्वथा   त्वपनीतं    ते  नाकरोः     शासनं   मम। 
                                           अपि   क्षेमं   नु   सीताया   इति  वै  व्याजहार  च।


                      " I am not pleased  with you in that you have come leaving Sita alone .In any case , a falt has been committed by you in that you have have disobeyed my order."
     And he added : " Is it well indeed with Sita ? "

continue to page-7

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Autobiography of Asharfi Lal Mishra

  Asharfi Lal Mishra(June 1943---) Asharfi Lal Mishra(June 1943---) जीवन परिचय  नाम -अशर्फी लाल मिश्र  पिता का नाम -राम खेलावन  मिश्र [1]  -...